PSYCHOLOGIA KLINICZNA I ZDROWIA

Tytuł : Psychopatologiczne oblicza żałoby
Autor : Irena Krupka-Matuszczyk, Maciej Matuszczyk

Tytuł : Motywacja osób stosujących przemoc w rodzinie do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym
Autor : Celina Uherek-Biernat, Karolina Zalewska-Łunkiewicz

Tytuł : Relacja praca–rodzina, wypalenie zawodowe i zdrowie u pracujących na zmiany strażników miejskich
Autor : Irena Iskra-Golec, Wanda Osikowska, Patrycja Siemiginowska, Jan Przetacznik

Tytuł : Organizacja funkcjonalna procesów poznawczych w otępieniu, depresji i starzeniu się
Autor : Wioletta Radziwiłłowicz

Tytuł : Konsekwencje utraty sensu życia
Autor : Anna Warchala, Irena Krupka-Matuszczyk

Tytuł : Psychologiczna analiza przeżyć osób po stracie zwierzęcia towarzyszącego
Autor : Urszula Bielecka, Beata Mirucka

Tytuł : Spostrzegane wsparcie społeczne – miejsce i rola w przystosowaniu do choroby nowotworowej
Autor : Joanna Król, Teresa Rzepa, Agata Milik, Maria Ligocka, Anna Kołodziejska

Tytuł : Diamonolog narracyjny, czyli Hermansów teoria psychoterapii
Autor : Piotr Szałek

Tytuł : Samoocena młodych dorosłych w kryzysie pierwszorazowej hospitalizacji psychiatrycznej
Autor : Karolina Zalewska-Łunkiewicz

Tytuł : CZŁOWIEK W SYTUACJI PRZEWLEKŁEJ CHOROBY
Autor : Helena Sęk, Michał Ziarko

Tytuł : Objawy depresyjne a więź emocjonalna z chorym u opiekunów pacjentów z otępieniem alzheimerowskim
Autor : Ewa Wojtyna, Marta Banout, Katarzyna Popiołek

Tytuł : Mechanizmy kształtowania się zdolności do pracy w świetle modelu wymagania w pracy – zasoby
Autor : Łukasz Baka

Tytuł : Samoocena młodych dorosłych w kryzysie pierwszorazowej hospitalizacji psychiatrycznej
Autor : Karolina Zalewska-Łunkiewicz

Tytuł : Próba adaptacji programu terapeutycznego dla dzieci doświadczających traumatycznej lub powikłanej żałoby
Autor : Zofia Dołęga, Aneta Borucka-Iwańska

Tytuł : Autodestruktywność pośrednia a styl przywiązania
Autor : Agnieszka Schwark, Lidia Cierpiałkowska

Tytuł : Intensywne relacje interpersonalne w rzeczywistości kryzysu
Autor : Tomasz Prusiński

Tytuł : POCZUCIE GRANIC CIAŁA – PODMIOTOWE UWARUNKOWANIA I NASTĘPSTWA DLA RELACJI Z CIAŁEM
Autor : Iwona Krzewska, Grażyna Dolińska-Zygmunt

Tytuł : Doświadczenia z dzieciństwa i aktywność neotyczna a nasilenie problemów psychicznych u dorosłych z rodzin z problemem alkoholowym
Autor : Krzysztof Gąsior, Jan Chodkiewicz

Tytuł : Choroba Parkinsona. Wybrane aspekty systemu fenomenologicznej psychopatologii Eugene’a Minkowskiego
Autor : Piotr Szałek

Tytuł : Zachowania dehumanizujące pacjentów z perspektywy pracowników medycznych w oparciu o skalę behawioralnych wskaźników
Autor : Alicja Głebocka, Ewa Wilczek-Rużyczka

Tytuł : Poznawcza ocena choroby a wzrost po traumie u osób zmagających się ze stwardnieniem rozsianym
Autor : Nina Ogińska-Bulik, Paulina Michalska

Tytuł : DZIECI URODZONE PRZEDWCZEŚNIE PO SYNDROMIE PRZETACZANIA KRWI MIĘDZY PŁODAMI (TTTS) – JUŻ ZDROWE? CZY JESZCZE CHORE?
Autor : Mariola Bidzan, Anna Borucka-Kotwica

Tytuł : Somatyzacja w terapiach niekonwencjonalnych
Autor : Krzysztof Klimasiński

Tytuł : RADZENIE SOBIE ZE STRATĄ DZIECKA A WYSTĘPOWANIE POZYTYWNYCH ZMIAN POTRAUMATYCZNYCH
Autor : Nina Ogińska-Bulik, Paulina Michalska

Tytuł : Organizacja funkcjonalna procesów poznawczych w otępieniu, depresji i starzeniu się
Autor : Wioletta Radziwiłłowicz

Tytuł : Zachowania dehumanizujące pacjentów z perspektywy pracowników medycznych w oparciu o skalę behawioralnych wskaźników
Autor : Alicja Głebocka, Ewa Wilczek-Rużyczka

Tytuł : Placebo jako lek. Warunki skuteczności
Autor : Barbara Dolińska

Tytuł : Postawy wobec aborcji i niektóre ich wyznaczniki. Przegląd badań
Autor : Anna Bokszczanin

Tytuł : Pośrednia autodestruktywność i jej związki z poczuciem wewnętrznej spójności
Autor : Anna Suchańska, Jowita Wycisk

Tytuł : Uwarunkowania gotowości organizmu do reagowania zaburzeniami jedzenia w sytuacjach trudnych
Autor : Beata Ziółkowska

Tytuł : Behawioralne wskaźniki pośredniej autodestruktywności a styl wyjaśniania zdarzeń
Autor : Anna Suchańska

Tytuł : Korzystanie z pomocy przez osoby podejmujące próby samobójcze
Autor : Karolina Krysińska

Tytuł : Jednostka ludzka
Autor : Kazimierz Obuchowski

Tytuł : Skuteczność psychoterapii. Badania ankietowe Consumer Reports
Autor : Martin E.P. Seligman

Tytuł : Styl radzenia sobie ze stresem: fakty i kontrowersje
Autor : Irena Heszen-Niejodek

Tytuł : Psychologiczna analiza schizofrenii, przeprowadzona na podstawie DSM-IV
Autor : Grzegorz Zalewski

Tytuł : Dynamika objawów somatycznych i psychicznych psychastenicznej postaci miażdżycy tętnic mózgowych w przebiegu leczenia hipolipemizującego
Autor : Maria B. Pecyna

Tytuł : Uwarunkowania procesu radzenia sobie z aborcją
Autor : Marta Wolna

Tytuł : Wzorce przeżywania poczucia krzywdy a sprawca krzywdy i wybaczanie
Autor : Eufrozyna Gruszecka

Tytuł : Wzorce przeżywania poczucia krzywdy a sprawca krzywdy i wybaczanie
Autor : Eufrozyna Gruszecka

Tytuł : Adaptacja cywilnej wersji Kwestionariusza Zespołu Stresu Pourazowego: Mississippi PTSD Scale
Autor : Maria Lis-Turlejska, Aleksandra Łuszczyńska-Cieślak

Tytuł : Zanik ironicznych efektów kontroli w spostrzeganiu własnych/cudzych czynów sprawnych i niemoralnych
Autor : Hanna Brycz

Tytuł : Paradoks problemu samotności na przykładzie chorych ze sclerosic multiplex (SM)
Autor : Zofia Dołęga, Maria Borczykowska-Rzepka, Justyna Płachetka

Tytuł : Zaburzenia związane z traumą – perspektywa teoretyczna
Autor : Igor J. Pietkiewicz, Radosław Tomalski

Tytuł : Idea coachingu osób z fizyczną niepełnosprawnością
Autor : Maciej Pasowicz

Tytuł : Odporność psychiczna: jej struktura i konstrukcja Skali Struktury Psychoimmunologicznej (SSP)
Autor : Adam Biela, Jacek Śliwak, Rafał P. Bartczuk, Jerzy Szymołon, Michał P. Wiechetek, Beata Zarzycka, Marián Špajdel

Tytuł : Wybrane korelaty dobrostanu psychicznego kandydatów na asystentów zdrowienia
Autor : Karolina Zalewska-Łunkiewicz, Agata Chudzicka-Czupała

Tytuł : Poczucie jakości życia i samoocena pacjentów w trakcie terapii uzależnienia od alkoholu
Autor : Przemysław Zdybek, Romuald Derbis

Tytuł : Wsparcie i radzenie sobie ze stresem jako moderatory związku stresu i jakości życia osób transpłciowych
Autor : Rafał Gerymski

Tytuł : Rola emocji w relacji sprężystość psychiczna – radzenie sobie w sytuacji choroby dziecka
Autor : Paula Dobaczewska, Ewa Gruszczyńska, Jolanta Życińska, Maciej Januszek

Tytuł : Poczucie granic ciała i jego implikacje dla kondycji zdrowotnej człowieka
Autor : Iwona Krzewska, Grażyna Dolińska-Zygmunt

Tytuł : Niektóre determinanty przekazywania nieoczekiwanej informacji o chorobie zagrażającej życiu
Autor : Teresa Rzepa, Michał Goran Stanišić

Tytuł : Autyzm w koncepcji Eugeniusza Minkowskiego
Autor : Piotr Szałek

Tytuł : Tożsamość a depresja
Autor : Aleksandra Pilarska, Anna Suchańska

Tytuł : Ocena dobrostanu i zasobów w psychologicznej diagnozie zdrowia psychiczneg
Autor : Ewa Trzebińska

Tytuł : Nauczanie psychologicznej diagnozy klinicznej– przesłanki dla praktyki dydaktycznej
Autor : Maja Filipiak, Monika Tarnowska, Bartosz Zalewski

Tytuł : Metoda symulowanego klienta w nauczaniu diagnostyki klinicznej w psychologii
Autor : Bartosz Zalewski, Maja Filipiak, Monika Tarnowska

Tytuł : Chirurgiczne leczenie otyłości – psychologiczny wymiar oceny efektów przez pacjentów w kontekście różnic międzypłciowych
Autor : Aleksandra Sarna, Katarzyna Popiołek

Tytuł : Płeć psychologiczna, obraz ciała i poczucie samotności kobiet po otrzymaniu rozpoznania zespołu Turnera
Autor : Zofia Dołęga, Anna Turek, Wacław Jeż, Tomasz Irzyniec

Tytuł : Eksternalizacja i internalizacja zaburzeń a poczucie satysfakcji życiowej dzieci i młodzieży
Autor : Iwona Grzegorzewska

Tytuł : Czas trwania choroby niedokrwiennej sercajako moderator związku pomiędzy przekonaniami na temat choroby a funkcjonowaniem w niej
Autor : Michał Ziarko

Tytuł : Kryzys w procesie psychoterapii. Wybrane przykłady
Autor : Piotr Szałek

Tytuł : Nadużywanie alkoholu przez młodych mężczyzn i młode kobiety – znaczenie czynników temperamentalnych i charakterologicznych
Autor : Jan Chodkiewicz

Tytuł : Przegląd metod pomiaru zespołu stresu pourazowego ze szczególnym uwzględnieniem Skali do Diagnozy Klinicznej PTSD
Autor : Barbara Wachowicz, Koryna Lewandowska, Luiza Seklecka

Tytuł : Wstyd doświadczany z powodu własnej choroby a satysfakcja życiowa
Autor : Teresa Rzepa, Ryszard Żaba, Oliwia Jakubowicz

Tytuł : Ocena lęku przed zabiegiem operacyjnym w ginekologii
Autor : Sylwia Kubaszewska, Urszula Sioma-Markowska, Patrycja Krawczyk, Mariola Machura

Tytuł : Przyrost masy ciała a aktywność zawodowa kobiet w ciąży
Autor : Patrycja Krawczyk, Urszula Sioma-Markowska, Mariola Machura, Sylwia Kubaczewska

Tytuł : Psychologiczne koszty diagnozy psychiatrycznej i stygmatyzacji. Jak skuteczniej pomagać osobom doświadczającym problemów ze zdrowiem psychicznym?
Autor : Agata Chudzicka-Czupała, Mateusz Biernat

Tytuł : Cechy temperamentalne jako czynnik ryzyka patologicznego skubania skóry
Autor : Alina Kałużna-Wielobób, Katarzyna Prochowicz

Tytuł : Samoocena i wpływ socjokulturowy na wizerunek ciała a gotowość do zachowań anorektycznych
Autor : Bernadetta Izydorczyk, Agnieszka Gut, Małgorzata Dobrowolska

Tytuł : Strategie copingu religijnego w sytuacji utraty – implikacje do terapii
Autor : Igor Pietkiewicz

Tytuł : Rozbieżność między temperamentem rzeczywistym a oczekiwanym dziecka upośledzonego umysłowo i jej związek z sytuacją stresową matki
Autor : Żaneta Stelter, Instytut Psychologii, Jan Strelau, Adam Sobolewski

Tytuł : Opis zaburzeń osobowości typu borderline według DSM-IV
Autor : Alicja Kuczynska

Tytuł : Stopień ekspozycji na stresory i poziom objawów potraumatycznych u żołnierzy powracających z misji pokojowej ONZ w byłej Jugosławii
Autor : Maria Lis-Turlejska, Wydział Psychologii, Aleksandra Łuszczyńska-Cieślak, Jan Borkowski, Mirosław Dyrda, Tomasz Ochinowski, Zdzisław Kobos, Bronisław Rokicki

Tytuł : Rozpoznawanie i różnicowanie zaburzeń dysocjacyjnych – wyzwania w praktyce klinicznej
Autor : Radosław Tomalski, Igor J. Pietkiewicz

Tytuł : Polska wersja Skali AMORE służącej do badania motywacji seksualnych
Autor : Dagna Kocur

Tytuł : Dramaterapia i gra
Autor : Magdalena Nowakowska

Tytuł : Obraz ciała i poczucie płci psychologicznej w anoreksji psychicznej
Autor : Grzegorz Iniewicz

Tytuł : Geneza kazirodztwa. Przegląd i klasyfikacja badań
Autor : Maria Beisert

Tytuł : Wybrane przejawy poczucia jakości życia a strategie radzenia sobie osób z bólem przewlekłym
Autor : Romuald Derbis, Dorota Ortenburger

Tytuł : Postrzeganie czasu i jego znaczenie w procesie adaptacji do choroby nowotworowej
Autor : Joanna Furmańska, Maria Ligocka, Agata Milik, Anna Kołodziejska, Teresa Rzepa

Tytuł : Trening pamięci operacyjnej u dzieciz zespołem hiperkinetycznym (ADHD)
Autor : Małgorzata Matuszczak, Izabela Krejtz, Anna Orylska, Maksymilian Bielecki

Tytuł : Struktura rozbieżności Ja w zaburzeniach psychicznych1
Autor : Wacław Bąk

Tytuł : Ocena konsekwencji zachowań zdrowotnych we wczesnej dorosłości oraz jej uwarunkowania
Autor : Michał Ziarko

Tytuł : Wybiórczość zaburzeń leksykalno-semantycznych w afazji na przykładzie rozumienia pojedynczych słów
Autor : Krzysztof Jodzio, Barbara Leszniewska-Jodzio

Tytuł : Psychologiczne konsekwencje objawów zespołu Turnera
Autor : Katarzyna Popiołek, Wacław Jeż, Maciej Januszek

Tytuł : Dzieci alkoholików w perspektywie rozwojowego modelu podatności i odporności na zaburzenia psychiczne
Autor : Lidia Cierpiałkowska

Tytuł : Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia w społeczności lokalnej. Modele planowania i działania
Autor : Agnieszka Rosińska

Tytuł : Problem eutanazji z punktu widzenia psychologa
Autor : Teresa Świrydowicz

Tytuł : Samoregulacja i samokontrola a psychopatyczne zaburzenia osobowości
Autor : Beata Pastwa-Wojciechowska

Tytuł : Uwarunkowania internalizacjii eksternalizacji zaburzeńu dzieci i młodzieży
Autor : Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko

Tytuł : Uogólnione zaburzenie lękowe z perspektywy dysregulacji emocji
Autor : Dominika Górska

Tytuł : Żyć z godnością w zdrowiu i chorobie
Autor : Helena Sęk, Łukasz Kaczmarek

Tytuł : Aktywność twórcza i artystyczna, a psychopatologia
Autor : CREATIVE AND ARTISTIC ACTIVITY AND PSYCHOPATHOLOGY

Tytuł : Samotność wśród najbliższych. Interakcje dzieci z autyzmem z rodzicami
Autor : Ewa Pisula

Tytuł : Ja cielesne w psychologii rehabilitacji
Autor : Stanisław Kowalik