PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

Tytuł : Kwestionariusz Powodów Przebaczania
Autor : Anna M. Noworol, OV

Tytuł : Kto rządzi we współczesnych bliskich związkach? Ocena decyzyjności partnerów w różnych sferach wspólnego życia
Autor : Maria Rozwadowska

Tytuł : Utajone postawy polityczne w sytuacji kryzysowej na przykładzie wyborów prezydenckich w 2010 roku
Autor : Norbert Maliszewski, Hubert Suszek, Ziyad Abdulgadir, Łukasz Wojciechowski

Tytuł : Współczesna kultura masowa jako źródło zagrożeń społecznych i degradacji jednostek w świetle teorii Theodora W. Adorno
Autor : Iwona Butmanowicz-Dębicka

Tytuł : Indywidualny i kulturowy system wartości a zadowolenie z życia. Porównawcze badanie polsko-meksykańskie
Autor : Józef Maciuszek

Tytuł : Wizerunek ciała w opinii studentek łódzkich uczelni wyższych
Autor : Agnieszka Stetkiewicz-Lewandowicz, Małgorzata Marciniak, Tomasz Sobów

Tytuł : Wsparcie społeczne jako mediator między prężnością a poczuciem jakości życia nastolatków – wychowanków domów dziecka
Autor : Nina Ogińska-Bulik, Magdalena Kobylarczyk

Tytuł : Ważność samoocen a egotyzm: co wiemy oraz czego powinniśmy się dowiedzieć
Autor : Maciej Dymkowski, Beata Pachnowska

Tytuł : JĘZYKOWY OBRAZ PRZYJAŹNI STUDENTÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH
Autor : Monika Obrębska, Daria Paniotova

Tytuł : Reguły pomniejszania i powiększania w sądach o uzdolnieniach własnych i uzdolnieniach innych osób: „Logika atrybucyjna" czy egotyzm?
Autor : Andrzej Szmajke

Tytuł : ZMIANA ORIENTACJI SPOŁECZNEJ POD WPŁYWEM OBSERWOWANEJ EKSPRESJI MIMICZNEJ PARTNERA INTERAKCJI
Autor : Joanna Lewczuk

Tytuł : Nieświadome potwierdzanie zachowaniem automatycznie aktywizowanych stereotypów
Autor : Mark Chen, John A. Bargh

Tytuł : Tożsamość a tolerancja
Autor : Zdzisław Chlewiński

Tytuł : Automatyzmy dnia powszedniego
Autor : John A. Bargh

Tytuł : Zaangażowanie polityczne a związek potrzeby domknięcia poznawczego i konserwatyzmu politycznego1
Autor : Agnieszka Golec

Tytuł : Między myślą a czynem – o pomiarze utajonych konstruktów psychicznych za pomocą Implicit Relational Assessment Procedure
Autor : Magdalena Hyla, Lidia Baran, Irena Pilch

Tytuł : Kryzys w wartościowaniu a religijność
Autor : Jacek Śliwak, Beata Zarzycka

Tytuł : Wizerunek ciała w opinii studentek łódzkich uczelni wyższych
Autor : Agnieszka Stetkiewicz-Lewandowicz, Małgorzata Marciniak, Tomasz Sobów

Tytuł : Dialog jako metoda poznawania doświadczeń człowieka w klinicznych badaniach jakościowych
Autor : Agnieszka Widera-Wysoczańska

Tytuł : Perspektywa atrybucyjna i przecenianie własnego wpływu w procesie trafnego spostrzegania społecznego
Autor : Hanna Brycz

Tytuł : Automatyzmy dnia powszedniego
Autor : John A. Bargh

Tytuł : Poziom politycznego myślenia a rozwiązywanie społecznych zadań koordynacyjnych
Autor : Janusz Reykowski

Tytuł : Tolerowanie błędów osób dorosłych i dzieci a charakterystyka negatywnych konsekwencji
Autor : Irena Dzwonkowska

Tytuł : Status społeczny a opinie i zachowania polityczne jednostki
Autor : Piotr Gasparski

Tytuł : Gesty i ich znaczenie we współczesnej Polsce
Autor : Waldemar Domachowski

Tytuł : Dialog jako metoda poznawania doświadczeń człowieka w klinicznych badaniach jakościowych
Autor : Agnieszka Widera-Wysoczańska

Tytuł : Strategie zachowań w konflikcie między partnerami bliskiego związku interpersonalnego
Autor : Krystyna Balawajder

Tytuł : Wpływ społeczny i samoświadomość
Autor : Zbigniew Zaborowski

Tytuł : Korelaty wywierania wpływu – doniesienie wstępne
Autor : Stanisław Mika

Tytuł : Zastosowanie paradygmatu strategicznego wobec stylów poznawczych: zaostrzanie – wygładzanie
Autor : Maciej Załuski

Tytuł : Tożsamość narodowa młodych Niemców i młodych Polakówa stosunek do narodów Europy
Autor : Wiesław Łukaszewski, Barbara Stajniak

Tytuł : Problem autorytetu z perspektywy psychologicznej
Autor : Lucyna Bakiera

Tytuł : Empiryczna weryfikacja tezy o „nierówności" samooceny kobiet i mężczyzn
Autor : Kinga Lachowicz-Tabaczek

Tytuł : Społeczne koszty transformacji: Makropsychologiczny dowód, że pieniądze to nie wszystko
Autor : Janusz Czapiński

Tytuł : Rola płci w spostrzeganiu etnicznym
Autor : Danuta Bocheńska

Tytuł : Interwencyjna pomoc psychologiczna w sytuacji katastrofy
Autor : Dorota Kubacka-Jasiecka

Tytuł : Strukturalne aspekty myślenia politycznego. Prezentacja koncepcji i metody badawczej Shawna Rosenberga na przykładzie danych z badania polskich polityków
Autor : Agnieszka Golec

Tytuł : Preferencje mężczyzn i kobiet związane z wyborem partnera w świetle analiz ogłoszeń matrymonialnych
Autor : Bogdan Wojciszke, Wiesław Baryła, Anna Downar

Tytuł : O psychologicznych uwarunkowaniach wierzeń religijnych
Autor : Maciej Dymkowski

Tytuł : Poczucie jakości życia i hierarchia wartości – różnice między studentami kierunków społecznych i technicznych
Autor : Barbara Mróz, Justyna Kurzyca

Tytuł : Spostrzegana przez uczniów sprawczość i wspólnotowość nauczycieli
Autor : Artur Mikiewicz

Tytuł : Wybrać przyszłość czy rozliczyć przeszłość? Wpływ orientacji czasowej na postrzeganie polityków
Autor : Michał Godzic, Małgorzata Kossowska

Tytuł : Dobrostan psychiczny i jego pomiar za pomocą polskiej wersji Oksfordzkiego Kwestionariusza Szczęścia
Autor : Anna Kołodziej-Zaleska, Hanna Przybyła-Basista

Tytuł : Internalizacja negatywnego stereotypu starości w perspektywie wybranych charakterystyk psychologicznych
Autor : Katarzyna Popiołek, Maciej Januszek

Tytuł : Interwencja edukacyjna czyli jak przekonać Gadziów, że nie każdy Cygan kradnie konie
Autor : Małgorzata Wójcik, Katarzyna Popiołek

Tytuł : Kiedy chcemy być idealizowani w bliskich związkach interpersonalnych? Rola samowiedzy i metapercepcji w wybranych rolach społecznych
Autor : Elżbieta Stojanowska

Tytuł : Psychologiczne i moralne uwarunkowania ocen etycznych oraz intencji sprawcy przemocy w relacjach interpersonalnych w organizacjach
Autor : Agata Chudzicka-Czupała

Tytuł : Poza „czarno-białą” perspektywą widzenia świata: heterogeniczność wartościowania a przejawy przychylności Obcym
Autor : Maria Jarymowicz

Tytuł : Zachowania wiążące a poczucie bliskości i komfortu z rozmowy z osobą nieznajomą tej samej i przeciwnej płci
Autor : Alicja Kuczyńska, Aleksandra Piechaczek, Anna Paluszak

Tytuł : Zaburzenia komunikacji interpersonalnej w świetle wybranych aspektów sytuacji komunikacji
Autor : Stefan Frydrychowicz

Tytuł : Kształtowanie się wspólnoty polskiej społeczności – imperatyw moralny czy uświadomiona konieczność dziejowa?
Autor : Dorota Kubacka-Jasiecka

Tytuł : Tożsamość a zachowania na rzecz wspólnego dobra
Autor : Anna M. Zalewska, Beata Krzywosz-Rynkiewicz

Tytuł : Współzależność schematu Ja a społeczne kategoryzacje
Autor : Anna Błaszczak

Tytuł : Eskalacja konfliktu interpersonalnego w perspektywie teoretycznej i empirycznej
Autor : Krystyna Balawajder

Tytuł : Koszty psychologiczne politycznych zachowań protestacyjnych a gotowość do ich ponownego podejmowania
Autor : Damian Grabowski

Tytuł : Zawiść: istota i uwarunkowania
Autor : Joanna Piskorz

Tytuł : Zabawa i solidarność społeczna w analizie genetycznej
Autor : Błażej Smykowski

Tytuł : Psychologiczne funkcje narzekania
Autor :

Tytuł : Psychologiczne funkcje narzekania
Autor :

Tytuł : Relikty kultury honoru w mentalności Polaków
Autor : Andrzej Szmajke, Przemysław Bąk, Edyta Adamus

Tytuł : Wpływ zmiennych egzystencjonalnych na skutki przeżycia religijnego
Autor : Stanisław Głaz

Tytuł : Stopa w drzwiach: Wpływ wielkości pierwszej prośby na percepcję wielkości prośby właściwej
Autor : Jarosław Kulbat

Tytuł : Efekt kultywacji: Wpływ telewizji na poglądy
Autor : Jarosław Klebaniuk

Tytuł : Problematyka badań nad psychologicznym wizerunkiem kobiecego ciała
Autor : Marta Kochan-Wójcik

Tytuł : Hierarchiczność i orientacja na dominację społeczną jako podstawa wrogości i agresji międzygrupowej
Autor : Jolanta Miluska

Tytuł : Kto wzbudza strach a kto prosi? W poszukiwaniu determinant efektywności huśtawki emocjonalnej
Autor : Wojciech Błaszczak, Mikołaj Koterski, Dariusz Doliński

Tytuł : Ciało jako proces – ciało jako obiekt. Obraz ciała u studentów Akademii Wychowania Fizycznego i studentów kierunków uniwersyteckich
Autor : Eugenia Mandal

Tytuł : Teoria trybów autoregulacji Kruglanskiego i Higginsa – prezentacja koncepcji i narzędzia
Autor : Agnieszka Golec

Tytuł : Kto jest szczęśliwszy? Optymizm, wartości i satysfakcja z życia studentów polskich i ukraińskich
Autor : Zoriana Sprynska, Anna Tychmanowicz, Sara Filipiak

Tytuł : Analiza trafności Skali Motywacji Osiągnięć w Karierze Międzynarodowej
Autor : 231-242

Tytuł : Znaczenie spostrzeganego wsparcia społecznego dla dobrostanu jednostki – na przykładzie badań Kwestionariuszem Wsparcia Społecznego (Soz-U K-14)
Autor : Zygfryd Juczyński

Tytuł : Skale do pomiaru nastroju i sześciu emocji
Autor : Bogdan Wojciszke, Wiesław Baryła

Tytuł : Znaczenie reprezentacji Ja i osób dobrze znanych dla oceny behawioralnych i emocjonalnych właściwości osób trzecich
Autor : Jakub Niewiarowski, Jerzy Karyłowski

Tytuł : Dlaczego ludzie preferują i komunikują to, co inni już wiedzą?
Autor : WHY DO PEOPLE PREFER AND COMMUNICATE WHAT OTHERS ALREADY KNOW?

Tytuł : Uwarunkowania lubienia i respektu: Konfrontacja dwóch koncepcji teoretycznych
Autor : Artur Mikiewicz, Aleksandra Szewczyk, Bogdan Wojciszke

Tytuł : Tajniki zniekształceń poznawczych: O naturze efektu asymetrii w ocenianiu dystansów Ja – Inni
Autor : Marta Kamińska-Feldman, Maria Jarymowicz

Tytuł : Manipulowanie zasobami poznawczymi a akceptacja pokus przeszkadzających w realizacji wartości: kierowanie sobą, władza i tradycja
Autor : Hanna Brycz, Anna Filipiak-Siewodnik, Ewa Stanilewicz, Agnieszka Fanslau

Tytuł : Preferencja wartości ostatecznych a sens życia singli oraz osób żyjących w stałym związku małżeńskim
Autor : Stanisław Głaz

Tytuł : Procesy samoregulacji w formowaniu wrażeń o politykach: derywacja i racjonalizacja
Autor : Wojciech Cwalina

Tytuł : Stereotypowość przekonań o osobach różnej płci w badaniach sondażowych a normy konwersacyjne
Autor : Wiesław Baryła

Tytuł : Samoregulacja i pokusy przeciw wartościom
Autor : Hanna Brycz

Tytuł : Rodzaj wzbudzonych emocji a zaufanie do ludzi i wiara w świat sprawiedliwy
Autor : Romuald Derbis, Tomasz Wirga

Tytuł : Kwestionariusz stylów rozwiązywania konfliktów
Autor : Bożena Kłusek

Tytuł : O możliwości kontrolowania konfliktów grupowych
Autor : Janusz Reykowski

Tytuł : Po co ludziom sprawiedliwość? Nadawanie sensu zdarzeniom i złudzenie kontroli
Autor : Krystyna Skarżyńska