PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA

Tytuł : Rola kontekstu społecznego w atypowym rozwoju dziewcząt i kobiet z zespołem Turnera
Autor : Zofia Dołęga, Tomasz Irzyniec

Tytuł : Dojrzałość osobowa dorosłych jako czynnik chroniący rodzinę
Autor : Barbara Harwas-Napierała

Tytuł : STUDENT WOBEC OCZEKIWAŃ DOROSŁOŚCI
Autor : Błażej Smykowski, Paweł Kleka

Tytuł : Intencjonalne konstruowanie przyszłości i wyprzedzające realizowanie celów: walidacja Skali Proaktywności Ogólnej
Autor : Augustyn Bańka

Tytuł : Dorastanie we współczesności. Postawy, wartościi doświadczanie czasu a kryzysy rozwoju pokolenia po transformacji
Autor : Dorota Kubacka-Jasiecka, Piotr Passowicz

Tytuł : Postrzeganie cyberprzemocy przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Autor : Maria Mondry, Małgorzata Wójcik

Tytuł : DYNAMIKA JAKOŚCI ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO JAKO PREDYKTOR SYTUACJI ROZWODOWEJ
Autor : Mieczyslaw Plopa, Teresa Zajdlic-Plopa, Karol Karasiewicz

Tytuł : JAKOŚĆ I STABILNOŚĆ MAŁŻEŃSTW DWÓCH KARIER
Autor : Iwona Janicka

Tytuł : Bezdecyzyjność kariery jako psychospołeczny wzór tranzycji do dorosłości: Konstrukcja i charakterystyka psychometryczna Skali Decyzyjności Kariery
Autor : Augustyn Bańka

Tytuł : Przestrzeń psychologiczna symbolu religijnego u młodzieży
Autor : Małgorzata Tatala

Tytuł : Analiza psychologicznych determinant tranzycji z edukacji do pracy
Autor : Aleksander Hauziński

Tytuł : Teenage girls perception of underweight vs obesity in terms of a disease
Autor : Beata Ziółkowska

Tytuł : Rola reguł fonotaktycznych w powstawaniu przejęzyczeń
Autor : Szymon Bręński

Tytuł : WEWNĄTRZKULTUROWE UWARUNKOWANIA MIĘDZYPOKOLENIOWEJ TRANSMISJI PRZYWIĄZANIA W ADOLESCENCJI
Autor : Katarzyna Lubiewska, Karolina Głogowska, Romuald Derbis

Tytuł : Przywiązanie do rodziców i rówieśników jako predyktor samooceny w okresie adolescencji
Autor : Hanna Liberska, Karolina Głogowska, Monika Deja

Tytuł : Rola informacji genetycznej w rozwoju człowieka
Autor : Tomasz Niemirowski

Tytuł : WEWNĄTRZKULTUROWE UWARUNKOWANIA MIĘDZYPOKOLENIOWEJ TRANSMISJI PRZYWIĄZANIA W ADOLESCENCJI
Autor : Katarzyna Lubiewska, Karolina Głogowska, Romuald Derbis

Tytuł : STUDENT WOBEC OCZEKIWAŃ DOROSŁOŚCI
Autor : Błażej Smykowski, Paweł Kleka

Tytuł : POSTRZEGANIE POSTAW RODZICIELSKICH PRZEZ UCZNIÓW Z WYSOKIMI OSIĄGNIĘCIAMI SZKOLNYMI
Autor : Andrzej Sękowski, Sylwia Gwiazdowska-Stańczak

Tytuł : PRZYWIĄZANIE DZIECKA Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM ALKOHOLOWYCH USZKODZEŃ PŁODU (FASD). BADANIE ZA POMOCĄ ATTACHMENT STORY COMPLETION TASK
Autor : Magdalena A. Pietrzak, Lucyna Bakiera, Iwona Palicka

Tytuł : Image of God and the father among adolescent boys
Autor : Wioletta Radziwiłłowicz, Michał Tracz

Tytuł : Styl przywiązywania a zachowania wiążące
Autor : Alicja Kuczyńska

Tytuł : Płeć a przyjmowanie perspektywy partnera małżeńskiego w dokonywaniu decyzji życiowo doniosłej
Autor : Marzena Ożarowska, Wojciech Ożarowski

Tytuł : Właściwości samowiedzy na przełomie późnej adolescencji i wczesnej dorosłości
Autor : Anna Brzezińska, Piotr Krzywick

Tytuł : Osobowość a postawy wobec osób niepełnosprawnych
Autor : Andrzej Sękowski

Tytuł : Wpływ kontaktu z INNYM rówieśnikiem na przekształcenia podstaw organizacji zachowania dziecka w wieku przedszkolnym
Autor : Błażej Smykowski

Tytuł : Wymiary tożsamości a subiektywna jakość życia u młodzieży
Autor : Maria Oleś

Tytuł : Nauczanie polskiego języka migowego jako obcego języka: Czy osoby słyszące mogą przyswoić język wizualny?
Autor : Piotr Tomaszewski, Tadeusz Gałkowski, Paweł Rosik

Tytuł : Zależność relacji między pozytywnymi i negatywnymi emocjami od poziomu rozwoju podmiotowego jednostki
Autor : Aleksander A. Gorbatkow

Tytuł : Płeć psychologiczna jako czynnik ryzyka zaburzeń zachowania u młodzieży w drugiej fazie adolescencji
Autor : Anna Brzezińska, Jolanta Dąbrowska, Małgorzata Pełkowska, Joanna Staszczak

Tytuł : Psychologiczne korelaty oceny rodziny u małżonków niepodejmujących ról rodzicielskich w okresie wczesnej dorosłości
Autor : Alicja Kalus, Joanna Szymańska

Tytuł : Wpływ zaangażowania w opiekę nad wnukami na poziom poczucia jakości życia dziadków
Autor : Katarzyna Skałacka

Tytuł : Efekty oczekiwań nauczycieli i rodziców w edukacji matematycznej i literackiej uczniów
Autor : Sławomir Trusz

Tytuł : Kompetencje temporalne a nieśmiałość– towarzyskość młodzieży
Autor : Stanisława Tucholska, Kinga Tucholska, Michalina Gabryś

Tytuł : Założenia teoretyczne, konstrukcja i struktura czynnikowa Skali Przejścia z Edukacji Zawodowej do Pracy (PEZP)
Autor : Aleksander Hauziński

Tytuł : Ścieżki edukacyjne młodych kobiet i mężczyzn a struktura ich wartości zawodowych
Autor : Elżbieta Turska, Marta Stasiła-Sieradzka, Agata Diec

Tytuł : Style aktualizacji siebie u studentówo różnym poziomie osiągnięć artystycznych
Autor : Urszula Gembara

Tytuł : W poszukiwaniu mechanizmów zmiany priorytetów w rozwoju społecznym
Autor : Marzanna Farnicka, Hanna Liberska

Tytuł : Oczekiwania młodych dorosłych a zaangażowanie w bliskich związkach emocjonalnych
Autor : Adrianna Kaczuba, Iwona Janicka

Tytuł : Zaufanie do siebie w procesie konsolidacji statusu dorosłości. Struktura psychometryczna Skali Samoskuteczności w Karierze (SSK)
Autor : Augustyn Bańka

Tytuł : Model badań gotowości do agresywności w okresie dorastania
Autor : Hanna Liberska, Marzanna Farnicka, Vera Kosikova

Tytuł : O wpływie dążeń osoby na losy zawodowe
Autor : Henryk Jarosiewicz

Tytuł : Metody badania pamięci operacyjnej u dzieci przedszkolnych
Autor : Sara Filipiak

Tytuł : Filozofia moralna a akceptacja przejawów nieuczciwości akademickiej przez studentów uczelni wyższych
Autor : Agata Chudzicka-Czupała

Tytuł : Konstrukcja i wstępna charakterystyka psychometryczna Skali Motywacji Osiągnięć w Karierze (SMOK)
Autor : Augustyn Bańka

Tytuł : Kształtowanie tożsamości i przyjmowanie roli sprawcy lub ofiary przez dorastających
Autor : Hanna Liberska

Tytuł : Stosunki emocjonalne w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
Autor : Żaneta Stelter, Barbara Harwas-Napierała

Tytuł : Formowanie się tożsamości a poczucie dorosłości i gotowość do tworzenia bliskich związków
Autor : Anna Izabela Brzezińska, Konrad Piotrowski

Tytuł : Czy teoria opanowania trwogi sprawdza się w przedszkolu?
Autor : Krzysztof Konarzewski

Tytuł : Nauczanie polskiego języka migowego jako obcego języka: Czy osoby słyszące mogą przyswoić język wizualny?
Autor : Piotr Tomaszewski, Tadeusz Gałkowski, Paweł Rosik

Tytuł : Regiony mentalne w mapach poznawczych środowiska zamieszkania
Autor : Aleksander Hauziński, Instytut Psychologii, Augustyn Bańka

Tytuł : Stosunek emocjonalny polskich adolescentów do zbliżającej się konieczności bycia dorosłym
Autor : Jan Fenczyn

Tytuł : Dlaczego dzieci lubią to, co lubią? O psycho-ewolucyjnych argumentach na rzecz hipotezy o wrodzonym zamiłowaniu do kiczu
Autor : Katarzyna Podlaszewska, Tomasz Szlendak

Tytuł : Podejście psychodynamiczne w psychologii prenatalnej
Autor : Dorota Kornas-Biela

Tytuł : Rozwój dziecięcej teorii umysłu. Zarys problematyki
Autor : Marta Białecka-Pikul

Tytuł : Rozwój mowy pisanej u dzieci w wieku 3 do 11 lat
Autor : Sławomir Jabłoński

Tytuł : Pomiar przyjaźni wśród młodych dorosłych. Struktura czynnikowa i psychometryczne właściwości kwestionariusza FIMS
Autor : Tomasz Prusiński

Tytuł : Profilaktyka niepunktualności w realizacji zadań rozwojowych przez dzieci alkoholików
Autor : Iwona Grzegorzewska

Tytuł : Odbiór pieśni Słopiewni i Pieśni Kurpiowskich Karola Szymanowskiego przez dzieci w aspekcie emocjonalnym, doświadczeniowym i narracyjnym
Autor : Mariola Kokowska

Tytuł : Test Uczenia się Językowego Hopkinsa – polska adaptacja i normy dla seniorów
Autor : Agnieszka Niedźwieńska, Jacek Neckar, Radosław Kabut, Michał Wereszczyński

Tytuł : Podejście mikrogenetyczne i procesualne w analizie rozwoju
Autor : Ewa Rzechowska

Tytuł : Poczucie jakości życia u małych dzieci: Czy i jak można je oceniać?
Autor : Maria Oleś

Tytuł : Poziom rozwoju poznawczego dzieci a odbiór reklam telewizyjnych
Autor : Alicja Grochowska, Marzena Bilewicz

Tytuł : Atrybucja przyczyn własnej sytuacji egzystencjalnej a zaradność bezrobotnej młodzieży
Autor : Katarzyna Ślebarska

Tytuł : Ocena Skali Proaktywności w Karierze Międzynarodowej
Autor : Sebastian Sadowski

Tytuł : Dynamika środowiska wychowawczego a wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży
Autor : Błażej Smykowski

Tytuł : Wybrane aspekty funkcjonowania społecznego zdolnych uczniów o zróżnicowanych osiągnięciach szkolnych
Autor : Anna Wołpiuk-Ochocińska, Andrzej Sękowski

Tytuł : Wybitne zdolności – wyjątkowość czy codzienność?
Autor : Andrzej Sękowski